เอกสารสำหรับตรวจการประเมิน SAR 2562 (ผู้ตรวจประเมิน & หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขอรหัสผ่านเพื่อดูเอกสารได้ที่ krit.th@swkmail.com)